top of page

பற்றி

21.png

சிறுகதை

நாங்கள் இந்தியாவின் முன்னோடி மற்றும் ஒரே வணிகம்  (ஆஃப்லைன் & ஆன்லைன்) இந்த பாணியில் பெயர் பலகைகள், லக்ஸ் அழைப்பிதழ் அட்டைகள் மற்றும் வரவேற்பு பலகைகளை உருவாக்குபவர். RISHAIL Artoholic வழங்கும் அனைத்து தயாரிப்புகளும் முற்றிலும் தனித்துவமான மற்றும் புதுமையானவை. பெரும்பாலான தயாரிப்புகள் கையால் செய்யப்பட்டவை. எனவே, RISHAIL இலிருந்து நீங்கள் எதை வாங்கினாலும், அதுவும் வழக்கமான சந்தை விலையில் "ஒரு வகையான" பாணியில் இருக்கும்.  

  இந்தியாவில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளில் முன்னணி வணிகங்களில் ஒன்றாக, நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் உருவாக்கிய நீடித்த வாடிக்கையாளர் உறவுகளால் எங்கள் நற்பெயரைக் கருதுகிறோம். எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவரும் மிக உயர்ந்த சேவை மற்றும் தரமான தயாரிப்புக்கு தகுதியானவர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், மேலும் அதை வழங்குவதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

நாங்கள் வழங்குவதைப் பற்றி மேலும் அறிய எங்கள் தளத்தின் மற்ற பகுதிகளை ஆராயவும், மேலும் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் தொடர்பு கொள்ளவும். ரிஷைல் ஆர்டோஹோலிக் உங்களுக்காக இங்கே இருக்கிறார்.

Why

20.png

HOME
DECOR

The Heart of Every Indian Home: A Tribute to Indian Women and Their Timeless Traditions

For generations, the home has been the heart and soul of every Indian woman’s life. At The Trikala Home Decor, we understand that a home is more than just a place to live; it is a sanctuary, a reflection of her personality, and a testament to her love and care. The tradition of maintaining a clean, cozy, and welcoming home has always been of paramount importance to Indian women. This tradition is deeply ingrained in the culture, passed down from mother to daughter, ensuring that every home radiates warmth and hospitality.

The Essence of an Indian Home

In every corner of India, homes are treated with reverence. They are spaces where families gather, stories are shared, and memories are made. Indian women take great pride in keeping their homes immaculate, decorated with care, and always ready to welcome guests. The cleanliness and organization of a home are often seen as a reflection of the woman who manages it. At The Trikala Home Decor, we offer a wide range of products to help you create a tidy and well-decorated home that not only brings peace and comfort but also stands as a symbol of your dedication and love for your family.

The Tradition of Serving Tea

One of the most cherished traditions in Indian homes is the custom of serving tea to guests. This simple yet profound gesture exemplifies the hospitality and warmth that Indian women strive to embody. Offering tea is not just about providing a beverage; it is about creating a moment of connection and making guests feel valued and welcomed.

Our collection of coffee mugs and tea cups play a significant role in this tradition. Beautifully designed and carefully chosen, our mugs add a touch of elegance to the tea-serving ritual, making the experience special for both the host and the guest.

The Art of Choosing the Perfect Mug

In many Indian homes, the collection of coffee mugs and tea cups is a matter of pride. Each piece is selected with thought and care, often reflecting the cultural heritage and personal style of the woman who owns it. At The Trikala Home Decor, we offer a diverse range of mugs, from intricate designs inspired by traditional Indian art to modern, minimalist styles. There is a mug for every occasion and every personality.

When guests arrive, the choice of mug is more than a practical decision; it is a part of the hospitality experience. A well-chosen mug can make the tea taste even better and the conversation flow more freely. It is a small detail, but one that speaks volumes about the care and thoughtfulness of the hostess.

A Cozy and Welcoming Space

Creating a cozy and welcoming home is an art that Indian women have perfected over generations. It involves not just cleanliness and decoration, but also the ability to make every visitor feel at home. From the moment a guest steps through the door, they are enveloped in an atmosphere of warmth and care. Our products at The Trikala Home Decor are designed to help you create that perfect ambiance, making your home a haven of comfort and style.

In conclusion, the home is indeed an integral part of the life of every Indian woman. It is a place where love, tradition, and hospitality converge. The tradition of serving tea to guests, complete with thoughtfully chosen mugs from The Trikala Home Decor, is just one example of how Indian women bring their homes to life. It is a tradition that honors the past, celebrates the present, and will undoubtedly continue to warm hearts in the future. Explore our collection today and find the perfect pieces to make your home truly special.

STORY of RI - SHAIL

Shrishail was heading a Legal Documentation Comapny as COO (LegalDocs Pvt. Ltd.) & Ritu met him after many years since school, during the company's new Office Inauguration & thought of working together & that's how Ritu was hired as Legal Head of the same Company. Time passed, they got engaged, then married & meanwhile Shrishail knowing Ritu from School, knew what her real interests are & had seen it flourish even better during their courtship. So he encouraged her to follow her passion & been her backbone throughout & that's how RISHAIL is brainchild of SHAIL. RI had left the job to make this dream into reality & since SHAIL didn't find enough time to handle both the business simultaneously, quit the earlier company & dedicated full time to RISHAIL & since then this Covid Born RISHAIL has been doing well.! & the secret is their Passion, their Interest & their individual Experiences in the field of Art & Business. Before RISHAIL, SHAIL - had been a COO of a Private Limited Company for more than 3 years & RI - had been a Corporate Lawyer & learnt Abstract Painting from a French Artist, besids her Interest since childhood.

WhatsApp Image 2022-04-13 at 5.40.15 PM.jpeg

They say "We are still discovering RISHAIL with each passing day.

The Journey has just Begun!"

bottom of page